Regulamin Sklepu Internetowego MarieS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARIES

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu dostępnego pod adresem www.maries.pl, prowadzonego przez Blankę Szymańską jest: Maries Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, pod adresem: ul. Strzelecka 18/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993244163, REGON: 384377276 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804198 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 50 000 PLN.

Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma Maries Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem: www.maries.pl prowadzony jest przez Maries Sp. z o.o. – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami.
 4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczposplitej Polskiej.
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie MarieS są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 7. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego MarieS jest sprzedaż detaliczna odzieży dziecięcej gotowej za pośrednictwem sieci internet.
 8. Ceny podane na stronie Sklepu www.maries.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez strone internetową www.maries.pl.
 10. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 11. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: a) zwrócenie się do polubownego sądu konsumenckiego; b) mediacje; c) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron umowy;
 2. STRONA – Stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego i Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;
 4. SKLEP – Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.maries.pl
 5. SPRZEDAWCA – Maries Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, pod adresem: ul. Strzelecka 18/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993244163, REGON: 384377276, wpisaną do KRS pod nr 0000804198;
 6. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.maries.pl;
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego MarieS w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 9. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego MarieS oferta zawarcia Umowy sprzedaży;
 10. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego;
 11. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym MarieS oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży;
 12. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym MarieS;
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 14. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego MarieS;
 15. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Kupującego podczas składania Zamówienia oferowana przez Sklep;
 16. FORMA DOSTAWY – forma dostarczania zamówionego Produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia;
 17. DOKUMENT SPRZEDAŻY – Paragon;
 18. INFORMACJA – Informacja o Produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 19. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego Produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 20. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym Zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego Produkt;
 21. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący bądź inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej Umowy w posiadanie;
 22. ADRES REKLAMACYJNY oraz ADRES ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy wskazane do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 23. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego Produkty będące Przedmiotem Umowy lub Przedmiotem Świadczenia; w zakres Przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanej przez Sprzedawcę form dostawy Produktu;
 24. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGA ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalność systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowych oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);
 25. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się z Sklepie Internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez kupującego poprzez dostępne pola formularza bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie Internetowym;
 26. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury informatyczne, techniczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 27. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym MarieS jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. W celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól Formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.
 7. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól Formularza Zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
 8. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w dziale VI REALIZACJA DOSTAWY.
 9. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie Zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.maries.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 5. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w sklepie MarieS. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji.
 6. W calu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dodać do „koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 7. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 8. W calu finalizacji Zamówienia należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj Wysyłki i Formę Płatności, wypełnić dane płatności, następnie wybrać opcję”Kupuję i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. kupujący może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Umowy przez Sprzedawcę.
 9. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Zamówienie uważa się za przyjęte. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 10. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony Towar osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 11. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych Produktów.
 12. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone Zamówienie telefonicznie pod numerem: 731 255 550 lub mailem pod adresem: biuro@maries.pl
 13. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówionego Produktu, który został już wysłany. powyższe nie dotyczy sytuacji odbioru osobistego.
 14. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 15. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności: PayU/tradycyjny przelew bankowy – wpłata na rachunek sklepu MarieS pełnej wartości Zamówienia wyliczonej w kalkulacji przed dostarczeniem zamówionego Towaru lub płatność gotówką – za pobraniem.
 3. Kupujący dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 5. W przypadku wyboru formy płatności PayU bądź tradycyjnym przelewem brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia Zamówienia, skutkuje anulowaniem Zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.
 6. Aktualne ceny oraz wysokość kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu Internetowego oraz są widoczne na poziomie „koszyka”.
 7. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.
 8. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na rachunek bankowy Maries Sp. z o.o. ul. Strzelecka 18/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski o numerze: 26 1020 1954 0000 7102 0193 1542 w tytule przelewu lub wpłaty podając numer zamówienia.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiany jest Paragon.
 3. Zamówiony Towar dostarczany jest przesyłką kurierską Poczty Polskiej nadanej za pomocą Pocztex Kurier 48. Przesyłki dostarczane są w dni robocze. W przypadku, gdy Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem (Kurier podejmuje jedną próbę dostarczenia), pozostawia paczkę do odbioru w Urzędzie Pocztowym.
 4. Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów pokrywa Kupujący.
 5. Przesyłką powinna dotrzeć do Kupującego najpóźniej w ciągu 2 dnia roboczego po dniu jej nadania.
 6. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji Zamówienia zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie Zamówienia – gdy się takie pojawiły – będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem Stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
 7. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (Kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 731 255 550, bądź na adres e-mail: biuro@maries.pl

VII REKLAMACJE

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu artykułu 221 Kodeksu Cywilnego: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się w upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego; c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewniania producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez             umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w punkcie 4. c) wyłącznie w sytuacji, gdy: a) udowodni, ze zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać; b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta; c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 8. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę może: a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; c) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad; d) żądać usunięcia wady.
 9. Konsument, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 11. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego Sprzedawca prosi o dołączenie opisu niezgodności Towaru z Umową.
 12. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta, w przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 13. Jeśli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 14. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej do wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo, możliwym sposobem do doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 16. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 17. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 18. W przypadku Umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 19. Zgodnie z terminami wskazanymi w punkcie 2 oraz 3 niniejszego rozdziału Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 20. Adresem reklamacyjnym jest: Blanka Szymańska, ul. Bolesława Krzywoustego 10/3, 66-400 Gorzów Wlkp.

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego MarieS są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent oraz Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową na podstawie rękojmi określonej w dziale REKLAMACJE.

IX WYMIANA

 1. Kupującemu  przysługuje prawo wymiany danego Towaru na inny model lub rozmiar w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Koszt wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
 3. Odsyłany Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać nieusunięte metki oraz paragon. W innym przypadku Towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania.
 5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu Internetowego MarieS.

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@maries.pl bądź też listownie na adres: Blanka Szymańska, ul. Bolesława Krzywoustego 10/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który znajduje się na stornie www.maries.pl w zakładce „formularze”.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 7. Konsument zwraca Przedmiot lub Przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.maries.pl następujące Usługi Elektroniczne: a) założenie i prowadzenie konta w Sklepie Internetowym; b) umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawarte są na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na złożeniu Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@maries.pl lub pisemnie na adres: Blanka Szymańska, ul. Bolesława Krzywoustego 10/3, 66-400 Gorzów Wlkp. Usługodawca rozpatrzy Reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia Reklamacji.
 7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowych bezterminową usługę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@maries.pl lub pisemnie na adres: Blanka Szymańska, ul. Bolesława Krzywoustego 10/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 9. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia Stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: a) telefoniczny: 731 255 550; b) e-mail: biuro@maries.pl; c) pisemnie na adres: Blanka Szymańska, ul. Bolesława Krzywoustego 10/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej treści Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Adres pod którym dostępny jest Sklep Internetowy: www.maries.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 8 października 2019 roku.